Ronald Wolbink

Organisatieonderzoek

In de organisatiefilosofie gaat het voor mij om het nadenken en onderzoeken van alles wat met organisaties te maken heeft. Dat kan zowel het  thematiseren en bevragen van vanzelfsprekendheden zijn, het nadenken over morele vraagstukken als het faciliteren van een open, onderzoeksgesprek in de vorm van een socratische dialoog. Het achterliggend doel is het expliciteren en doordenken van begrippen en praktijken die ten grondslag liggen aan een organisatie.

Waarbij dan organisaties gezien worden als een vocabulaire, dat wordt gedeeld door een specifieke groep mensen en dat samenhangt  met specifieke gewoonten, afspraken, interesses, maatgevende voorbeelden, kennis enzovoort.

Als 'hulpmiddel' bij het blootleggen van vanzelfsprekendheden  van, wat je zou kunnen noemen, het traditionele management zou bijvoorbeeld Plato kunnen dienen. Dit levert dan vooronderstellingen  van de manager op, zoals: een preoccupatie met orde en hiërarchie, een denken in termen van functies en managementniveaus en een geloof in een wereld van objectieve beslissingen. Maar even goed kan Socrates met zijn ironische, een ieder bevragende stijl, een inspiratiebron vormen voor het onderzoeken van een organisatie.